Šumavský Národní park a ochrana přírody.

 

Ochranáři chtějí chránit přírodu tím, že zakážou jakoukoliv činnost lidí v přírodě,  dovolí vstup jen vyvoleným, za účelem pozorování. Termínem je bezzásadové první pásmo.

Žijí ale v hlubokém omylu, protože člověk na Šumavě nevstupuje do panenské přírody.

Naopak, lidé několik set let aktivně hospodaří a přeměnili za staletí práce přírodu na políčka a hospodářský les s ostrůvky rašelinišť.

Teď by měli lidé podle ochranářských aktivistů prostor opustit a nechat ho na pospas osudu a kůrovci.

Přitom ani v období studené války se nezastavila hospodářská činnost v přírodě.

Omezení zemědělství znamenalo opětné zarůstání luk a políček, které se nyní opět obhospodařují a to ne kvůli ziskům,  ale proto, aby se zachovalo prostředí po staletí vytvářené člověkem a prostředí pro nelesní faunu a floru.

Nezasahováním do prvního pásma NP zničíme i pomocí kůrovce lidmi vytvořený ekosystém a původní prales bez pomoci lidí vyroste až za několik set let. V této periodě kůrovcového odlesnění a opětovného zalesnění spoustu chráněné flory a fauny zanikne.

Ekosystém který vytvářeli lidé je ekosystémem pro veškerý současný život. Nezasahováním tento ekosystém náhle změníme a tím vyhubíme většinu druhů které se snažíme chránit.

Před člověkem odlesňoval krajinu mamut a odlesnění udržovala spásáním vysoká zvěř. Bez mamutů a lidí už nic nemá sílu odlesňovat krajinu a tak po staletí rostliny a živočichové obývající okraje lesa a louky vyhynou.

Náhlou změnou hospodaření vyhubíme druhy, které chceme chránit.

Tak se z „divokého“ ochranáře přírody stává její hrobník.

Potvrzuje se tak přísloví: Cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly.

 

Co příroda potřebuje?

Potřebuje hospodáře, který vědomě svou prací v prvních zónách NP pomůže přetvořit hospodářský les v „původní“ prales s tím, že bude prací a udržováním luk  nahrazovat vyhynulé mamuty a udržovat tak prostředí pro vhodné pro současnou faunu a floru.

Příroda musí sloužit člověku jako zdroj poznání a i pro zachování fauny a flory v co největším rozsahu. To není pro zábavu ale existenční nutnost pro člověka.

Každé ochuzení genofondu ochuzuje současné a hlavně budoucí zájmy celého lidstva.

Divoká a nekompetentní ochrana ničí to co pod svými hesly chce chránit.

Boj mezi hospodářským využíváním země a ochranou přírody je špatný a škodí všem.

Chránit je potřeba člověka s jeho podmínkami pro přežití.

Člověk potřebuje přírodu. Tak místo obstrukcí při stavbě silnic a dálnic, vodních děl je nutno napomáhat jejich účelnému stavění v zájmu člověka i přírody.

Člověk a příroda jsou jeden ekosystém, „jeden organizmus“.

Nelze odtrhávat jedno od druhého.

Ochranáři se ignorováním zájmů člověka dokázali zdiskreditovat.

Přenesením ochranaření do politiky, omezování emisí, prodej povolenek, přestěhovalo výrobu zboží do Asie.

Tak byla vytvořena nerovnováha a krize.

Evropané méně vyrábějí, ale neméně spotřebovávají.

Bez práce nejsou koláče, ten Evropský koláč se zmenšuje.

 

Vrcholem ekologického teroru je boj proti globálnímu oteplování.

 

Prostředkem ke klimatizaci celé planety jsou nové daně odeslané těm správným podnikavcům.

Obchodníci s klimatem dnes ve 21 století navazují na středověké odpustky.

Lidé tak budou opět platit.

Ve středověku platili za své hříchy, teď budou platit všichni ze zákona bez ohledu na to jestli věří pohádkám na světovou klimatizaci.

Ne člověk, ale vykukové, podvodníci a manipulátoři s vědomím lidí ohrožují člověka i přírodu.

Prodávat iluze, to je nejlepší obchod.

Praxe zmanipulovat, postrašit a nechat si za nic platit, to je největší zlo současnosti 

Středověké odpustky, daně za globální oteplování doprovází šikana a terorizování nevěřících, protože ohrožují příjmy prodavačů pohádek, mýtů a virtuální reality.

Lidé jsou uváděni do strachu, že když nezaplatí, upečou se v teplu pozemském ( ve středověku v ohni pekelném).

Nebo musí mít strach nezaplatit aby je nestihl trest výběrčích.

Strach provází lidstvo od úsvitu dějin  a nezbavilo se ho dodnes.

Obchodníkům s odpustky a strachem se manipulace lidmi vyplácí.

Ochrana přírody je neoddělitelná od ochrany člověka.

V zájmu člověka je chránit přírodu a v zájmu přírody je vyřešit lidské problémy.

V zájmu podvodníků a manipulátorů je vytvářet spory a konflikty

a z toho pohodlně žít. Žít na úkor přírody i člověka.

 

Livio Zanotto